Gorenje za pusinku

Aby ste získali niektorý z týchto malých spotrebičov len za 20% jeho ceny, stačí si len od od 1. 10. do 15. 12. 2021

1.

Zaobstarať nový vstavaný spotrebič Gorenje – umývačku, rúru, chladničku, varnú dosku, mikrovlnnú rúru alebo ich kombináciu* v minimálnej hodnote 399 €, s DPH.

2.

Zaregistrovať spotrebič a doklad o nákupe na gorenje.online

3.

Nákup spotrebičov musí byť uskutočnený

od 1. 10. do 15. 12. 2021.

Doklad o zaplatení musí byť doručený najneskôr

dňa 31. 12. 2021.

Zľavový kód je možné uplatniť najneskôr

do 15. 1. 2022.

Registrácia účtenky

 

*Kombinácia vstavaných spotrebičov musí byť uvedená na jednej účtenke.

Už ste si vybrali svoj vstavaný spotrebič?

Na registráciu

 

Pravidlá

ÚPLNÉ PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ AKCIE
s názvom
„Zabudované spotrebiče GORENJE – Párovanie JESEŇ 2021“


I. Úvodné ustanovenia, miesto a doba konania Akcie

 1. Tento dokument obsahuje úplné pravidlá marketingovej akcie nazvanej „Zabudované spotrebiče GORENJE – Párovanie JESEŇ 2021“ (ďalej len „Akcia“). Usporiadateľom Akcie je GORENJE Slovakia, s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2/A, 811 06 Bratislava, IČO: 31 428 673, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka číslo: 36068/B, (ďalej len „Usporiadateľ“).
 2. Organizátorom Akcie je Innovate, s.r.o., so sídlom Bělehradská 11, 140 00 Praha, IČ: 26705745, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 88598 (ďalej len „Organizátor“), pričom priebeh Akcie technicky zabezpečuje Kristián, spol. s r.o., so sídlom Výstupní 1129/6, Praha 10, PSČ 101 00, IČ: 63076331, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 36363 (ďalej len „Administrátor“).
 3. Akcie prebieha na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania akcie“) od 01.10.2021 do 15.12.2021 (ďalej len „Doba konania akcie“).

 

II. Účasť v Akcii

 1. Akcie sa môže zúčastniť každá fyzická osoba po dovŕšení 18 roku veku s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“ alebo „zákazník“), ktorá splní ďalej uvedené podmienky Akcie.

 

III. Podmienky účasti v Akcii

 1. Akcie sa môže zákazník zúčastniť na základe splnenia všetkých nasledujúcich podmienok:

  a. zakúpením akčného vstavaného spotrebiča zn. GORENJE, resp. kombinácie akčných vstavaných spotrebičov zn. GORENJE v rámci jedného nákupu evidovaného na jednom účtovnom doklade/faktúre v sume nad 395,- EUR, konkrétne jedného alebo viacerých z nižšie uvedených akčných spotrebičov (ďalej len „akčný spotrebič“), a to výhradne v Dobe konania akcie:

  b. prihlásením sa a riadnym vyplnením údajov na webovej stránke www.gorenje.online/sk (ďalej len „web“) v rozsahu meno, priezvisko, adresa, emailová adresa, číslo mobilného telefónu (nevyhnutné pre dopravu), miesto uskutočnenia nákupu akčného spotrebiča (akčných spotrebičov) (názov a presnú adresu predajcu podľa účtenky či faktúry alebo názov e-shopu), výrobné číslo akčného spotrebiča (akčných spotrebičov) a kumulatívne naskenovanie alebo odfotenie dokladu o zaplatení (účtenky, faktúry) akčného spotrebiča (akčných spotrebičov) a uloženie čitateľnej kópie dokladu na webe s tým, že doklad o zaplatení musí byť doručený najneskôr dňa 31.12.2021.

 2. Vyplnením údajov na webovej stránke gorenje.online/sk účastník potvrdzuje správnosť a úplnosť uvedených údajov a potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom - Podmienky spracúvania osobných údajov a ich ochrana, ktorý je zverejnený na webe Usporiadateľa https://sk.gorenje.com/.
 3. Usporiadateľ pre odstránenie pochybností uvádza, že vystavenie dokladu o zaplatení, ako aj jeho celková úhrada, musí byť vykonaná v Dobre trvania akcie. Usporiadateľ Akcie zároveň stanovuje, že účtenky a/alebo iné účtovné doklady musia byť vystavené predávajúcim podnikajúcim (s prideleným identifikačným číslom) na území Slovenskej republiky.
 4. Každý zákazník sa môže zúčastniť Akcie (t. j. vyplniť údaje na gorenje.online/sk) toľkokrát, koľko zakúpil akčných spotrebičov v zmysle čl. III bodu 1 a. týchto pravidiel, a to v Dobe konania akcie. Za každý akčný nákup si môže zakúpiť jeden spotrebič so zľavou 80 %; výber spotrebičov, na ktoré sa poskytnutá zľava 80 % vzťahuje, vykoná zákazník po potvrdení správnosti údajov registráciou na webe Akcie (www.gorenje.online/sk), o čom bude následne aj informovaný e-mailom.

 

IV. Priebeh Akcie a darček

 1. O vykonaní riadnej registrácie účastníkom na gorenje.online/sk vyrozumie Organizátor účastníka potvrdzujúcim emailom (Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za to, že uvedený e-mail nebude doručený, napr. z dôvodu zaplnenia schránky príjemcu, odstránenia antispamovým filtrom, uvedením chybnej e-mailové adresy účastníka a pod.).
 2. Organizátor v priebehu Akcie predkladá Usporiadateľovi ku schváleniu zoznamy registrovaných účastníkov. Po takomto schválení registrácie Usporiadateľom získava účastník nárok na ním vybraný jeden spotrebič s 80 % zľavou. Nárok na získanie zľavového kódu bude preverený najneskôr do 30 dní od nahrania účtenky/faktúry v zmysle čl. III týchto pravidiel.

  Všetky spotrebiče, na ktoré sa vzťahuje získaná zľava 80 %, budú k dispozícii na webe Akcie (https://sk.gorenje.com/spotrebice/special-offer/c/goofferCZ05).
 3. Výber spotrebiča bude vždy potvrdený účastníkovi zaslaním potvrdzovacieho e-mailu na ním uvedenú e-mailovú adresu. Na webe bude vždy uvedený aktualizovaný zoznam dostupných spotrebičov, na ktoré vzťahuje získaná zľava 80 %.
 4. V priebehu konania Akcie si Usporiadateľ vyhradzuje právo na zmenu množstva a druhu jednotlivých spotrebičov, na ktoré sa vzťahuje zľava 80 % podľa týchto pravidiel.
 5. Pokiaľ účastník Akcie doloží doklad o zaplatení (účtenku, faktúru akčného spotrebiču z akcie) elektronicky a zároveň ním uvedené registračné údaje budú Usporiadateľom Akcie schválené, pošle Organizátor účastníkovi Akcie zľavový kód (ďalej aj len „Zľavový kód“) a účastník Akcie si môže vybraný spotrebič zakúpiť zo zľavou 80 % na webe gorenje.online/sk a spotrebič mu bude doručený podľa Obchodných a prepravných podmienok Usporiadateľa kuriérskou službou. Organizátor ani Usporiadateľ nezodpovedajú za nedoručenie, stratu alebo poškodenie spotrebiča počas prepravy. V prípade, že účastník Akcie odstúpi od kúpnej zmluvy k akčnému spotrebiču podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení, nárok na spotrebič so zľavou mu nevzniká a v prípade, že už malý spotrebič prevzal, je povinný ho vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, doručením na adresu Organizátora. Zmluvné strany kúpnej zmluvy si v takom prípade vyporiadajú vzájomne poskytnuté plnenia podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. Čiastka, ktorú zaplatil účastník Akcie za spotrebič mu bude vrátená na účet v prípade, ak platba bola realizovaná prevodom z účtu alebo bude vrátená prevodom na kartu, pokiaľ platil účastník Akcie kartou alebo bude vrátená iným spôsobom po dohode s účastníkom Akcie.
 6. Zľavový kód je možné uplatniť najneskôr do 15.01.2022.
 7. Účastník prevezme spotrebič na adrese, ktorú uviedol pri registrácii, pokiaľ nepožiada Organizátora o doručenie spotrebiča na inú ako registrovanú adresu najneskôr do 2 pracovných dní po registrácii na webovej stránke gorenje.online/sk. Pokiaľ si účastník Akcie spotrebič neprevezme alebo sa nedohodne s Organizátorom na inom postupe do 15.01.2022, bude sa Organizátor ďalej riadiť platnými Obchodnými podmienkami Usporiadateľa.
 8. Spoločnosť GORENJE Slovakia, s.r.o. (Usporiadateľ) nezodpovedá za nedoručenie elektronických formulárov, uvedenie nesprávnych či nepresných informácii v súvislosti s Akciou (či už boli spôsobené ľudským faktorom a/alebo technickou vadou), za akékoľvek technické problémy či závady vzniknuté v priebehu Akcie, rýchlosť technického pripojenia či iné prípadné nedostatky vzniknuté v súvislosti s Akciou alebo jej nedostupnosťou pre účastníkov Akcie.
 9. Účastníci tejto Akcie berú na vedomie, že mediátorom prípadných mimosúdnych riešení spotrebiteľských sporov vzniknutých z právneho vzťahu v súvislosti s touto Akciou je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo ďalšie subjekty uvedené na stránkach Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
  (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).
  Účastník Akcie môže podať sťažnosť aj prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.
 10. Spoločnosť GORENJE Slovakia, s.r.o. (Usporiadateľ) si vyhradzuje právo bez náhrady Akciu skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá, a to tak, že zmenu vyhlási na svojich internetových stránkach gorenje.online/sk, kde sú tak k dispozícii platné a úplné pravidlá.
 11. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov z Akcie v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, a to bez náhrady nákladov či škody, ktorá by vylúčením mohla účastníkovi vzniknúť.

 

V. Vylúčenie z Akcie

 1. Z účasti na Akcii sú vylúčené osoby, ktoré akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú pravidlám Akcie. Z Akcie sú ďalej vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a Organizátora a osoby im blízke v zmysle Občianskeho zákonníka v platnom znení.
 2. Usporiadateľ, ako aj Organizátor Akcie, sú oprávnení s konečnou platnosťou vylúčiť takého účastníka, u ktorého budú mať podozrenie, že takýto účastník dosiahol svoju účasť v Akcii podvodným konaním, alebo konaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi a je spôsobilé ovplyvniť výsledky Akcie. Toto rozhodnutie Usporiadateľa alebo Organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

 

VI. Ochrana osobných údajov

 1.  Spracovanie osobných údajov na účely Akcie:

Organizátor, Usporiadateľ a Administrátor spracovávajú údaje účastníka v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej aj len „GDPR Nariadenie“).

Odoslaním registračného formulára a zaškrtnutím príslušného políčka účastník Akcie udeľuje súhlas s pravidlami Akcie a potvrdzuje oboznámenie sa s podmienkami spracúvania osobných údajov, a to prostredníctvom webu https://sk.gorenje.com/, aby pri organizácii Akcie Organizátor, Usporiadateľ a Administrátor mohol spracúvať, resp. spracovával údaje účastníka Akcie v rozsahu požadovanom v rámci jeho účasti na Akcii, a to výlučne za účelom účasti účastníka na tejto Akcii v zmysle tohto štatútu a pravidiel a počas Doby konania akcie.

Bez spracúvania osobných údajov podľa týchto pravidiel nie je možná účasť v Akcii, pretože spracovanie je nevyhnutné pre jej organizáciu, vyhodnotenie a kontrolu dodržiavania pravidiel. Poskytnutie osobných údajov podľa formulára zverejneného na URL adrese www.gorenje.online/sk je preto podmienkou účasti na Akcii, nakoľko v opačnom prípade nebude možné zo strany organizátora si plniť svoje povinnosti v zmysle týchto pravidiel voči účastníkovi Akcie. V prípade, ak sa osobné údaje účastníka spracúvajú s jeho súhlasom, účastník Akcie má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to prostredníctvom e-mailovej adresy: info@gorenje.live, alebo doručovacej adresy: GORENJE Slovakia s.r.o., so sídlom Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré mesto.

Osobné údaje sú uchovávané zabezpečene v elektronickej podobe, pričom spracovanie prebieha ručne.

Prevádzkovateľom osobných údajov je Usporiadateľ Akcie

Účelom spracúvania je najmä zabezpečenie realizácie, organizácie, vedenie, vyhodnotenie marketingovej Akcie a kontrola a odovzdanie odmien. Ostatné účely spracúvania osobných údajov sú uvedené v dokumente Podmienky spracúvania osobných údajov a ich ochrana, ktorý je zverejnený na webe usporiadateľa https://sk.gorenje.com/.

Osobné údaje účastníka budú spracúvané po Dobu konania akcie a 90 dní po jej skončení na účely kontroly splnenia podmienok Akcie a pre prípad potreby voľby náhradného výhercu, resp. do odvolania súhlasu, tam, kde bol udelený.

Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje uchované iba v nevyhnutnom obmedzenom rozsahu z dôvodu prípadnej kontroly Akcie zo strany orgánu dohľadu a pre prípad potreby doloženia, že Usporiadateľ postupoval v súlade s právnymi predpismi a pravidlami Akcie najdlhšie po dobu piatich rokov od skončenia Akcie.

Na vyššie uvedený účel budú spracúvané osobné údaje účastníkov Akcie v rozsahu: registračného formulára (najmä meno a priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mail), údaja o zapojení sa do akcie, dátumu a času registrácie, IP adresy zariadenia, z ktorého sa uskutočnila registrácia, údaja o odmene, odovzdania odmeny a súvisiacej komunikácie, údaja o veku nad 18 rokov.

Osobné údaje môžu okrem prevádzkovateľa ako sprostredkovateľ spracúvať marketingové spoločnosti poverené prevádzkovateľom, a to spôsobom obvyklým pre zabezpečovanie akcií, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb, účtovní, daňoví a právni poradcovia. Zoznam sprostredkovateľov bude predložený na vyžiadanie účastníka Akcie.

Ďalšie podmienky spracúvania osobných údajov vrátane práv účastníkov Akcie, ako aj podmienky spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu, sú dostupné na webe usporiadateľa https://sk.gorenje.com/.

Účastník Akcie svojou účasťou výslovne súhlasí s tým, že Usporiadateľ Akcie je oprávnený použiť v súlade s ust. § 12 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, bezplatne meno a mesto bydliska účastníka Akcie v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto Akciou a v súvislosti s propagáciou výrobkov a služieb usporiadateľa, s tým, že vyššie uvedeným spôsobom môžu byť vyhotovované a zverejňované aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov Akcie. Súhlas podľa tohto ustanovenia je daný na Dobu konania akcie a po dobu piatich (5) rokov od ukončenia Akcie.

 

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v Akcii alebo konajúce v rozpore s týmito pravidlami, nebudú do Akcie zaradené. V prípade, že už boli do Akcie zapojené, budú z nej okamžite vylúčené bez akéhokoľvek nároku na akékoľvek plnenie.
 2. Usporiadateľ ani Organizátor týmto nepreberajú voči účastníkom Akcie žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Usporiadateľa alebo Organizátora než uvedené v týchto pravidlách.
 3. Vyobrazenie spotrebičov na komunikačných materiáloch Akcie (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) je len ilustratívne a nemusí vždy zodpovedať skutočnej podobe spotrebiča.
 4. Usporiadateľ ani Organizátor nezodpovedajú za dostupnosť akčných spotrebičov v jednotlivých predajniach alebo e-shopoch.
 5. Predaj a distribúcia spotrebičov sa riadi podľa Obchodných a prepravných podmienok Akcie, ktoré budú zverejnené spolu s pravidlami tejto Akcie na webe: www.gorenje.online/sk.
 6. Usporiadateľ a Organizátor sú oprávnení kontrolovať splnenie všetkých podmienok pre účasť účastníka v Akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke s Akciou súvisiacou. Organizátor má právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku na účasť v Akcii či na výhru od účastníka Akcie príslušné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia veku účastníka Akcie). Prípadné námietky a informácie o priebehu Akcie možno písomne zasielať na adresu sídla Organizátora, emailom na adresu: info@gorenje.live alebo telefonicky na číslo: +420 773 491 264.
 7. Úplné a záväzné pravidlá Akcie sú dostupné na webe www.gorenje.online/sk.
 8. Úplné pravidlá Akcie sú účinné dňom: 01.09.2021.

 

Príloha: Zoznam akčných výrobkov

V Bratislave dňa 22.9.2021